Távszerződéstől való elállás

Felvilágosítás

A rendelésekkel kapcsolatban a fogysztóvédelmi törvény értelmében járunk el.
E rendelet meghatározza a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és a teljesítés egyes szabályait, továbbá a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra vonatkozó részletes szabályokat. A törvény itt található.

Továbbá ajánljuk, hogy olvasd el a Polgári Törvénykönyv ide tartozó passzusait:

Felelősség az eladott termék hibáiért

§ 622

(1)  Ha elhárítható hibáról van szó, a vevőnek joga van kérni, hogy azt díjmentesen és szakszerű módon elhárítsa az eladó. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni.

(2) A vevő a hiba elhárítása helyett kérheti az áru cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, akkor az alkatrész cseréjét, amennyiben ezzel az eladónak nem keletkezik aránytalanul nagyobb kára, mint amekkora a hiba elhárítása lenne.

(3) Az eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás terméket egy újra, ha ez nem okoz komoly nehézséget a vevőnek.

§ 623

(1) Ugyanezek a jogok illetik meg a vevőt, amennyiben olyan meghibásodásról van szó, amelyet ugyan el lehet hárítani, de a termék folyamatos meghibásodása okán a terméket nem lehet rendeltetésének megfelelően használni.

(2) Egyéb javíthatatlan hiba esetén a vevő a termék árából ésszerű árengedményre jogosult.

FELÜGYELŐ HATÓSÁG:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Olyan jogviták esetén, ahol Vevő és Eladó nem tud közös megállapodásra jutni, a Vevőnek joga van a békéltető testülethez jogorvoslatért fordulni. Az eladó székhelye szerinti illetékes békéltető testület elérhetősége: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Telefon: +36 1/488-2131 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Scroll to top