Adatvédelmi szabályzat és Általános Szerződési Feltételek

I. 

Alapvető rendelkezések

 1. A személyes adatok üzemeltetője a 2018/18 5 § o bekezdésében található személyes adatokról szóló törvény (a továbbiakban csak „Törvény“) értelmében a PERTIES SK, s.r.o., Statisztikai számjel: 53939999, Adószám: (nem áfa köteles), székhelye: Popradská 64/J , 040 10 Kassa (a továbbiakban csak: „üzemeltető“).
 2. Az üzemeltető kapcsolattartó adatai:
       PERTIES SK, s.r.o.
       Popradská 64/J
       040 10 Kassa (Košice)
       e-mail: info@perties.sk
       telefonszám 1: 0950 43 3364
       telefonszám 2:  0950 60 7778
 3. Személyes adatnak tekintendő minden olyan információ, mely azonosított, vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik; azonosítható természetes személy alatt azt a természetes személyt értendő, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különös tekintettel egy meghatározott azonosítóra – például névre, azonosító számra, helyadatokra, hálózati azonosítóra – vagy egy vagy több meghatározott fizikai, fiziológiai elem alapján, az adott természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.
 4. Az üzemeltető a személyes adatok védelméért felelős személyt nem jelölt ki.

II.

A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az Üzemeltető a kezelője azoknak az adatoknak, melyeket Ön bocsájtott a rendelkezésére, illetve azokat a személyes adatokat, amelyeket az üzemeltető az Ön megrendelésének teljesítése okán szerzett meg.
 2. Az üzemeltető az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli.

III.

A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

 1. A személyes adatok kezelésének jogi okai:

 • A szerződésben foglaltak teljesítése, mely Ön és az üzemeltető között jött létre a 13 § 1 b) Törvény alapján,
 • jogos érdek, mely az üzemeltetőt feljogosítja direkt marketing küldésére (különösen üzleti közlemények és hírlevelek képében) a Törvény 13 §-ának 1-ső bekezdés f) betű alatt foglaltak alapján (saját megelégedettségi űrlap és a Heureka.sk űrlap kiküldése)

jogos érdek „A vásárlással kapcsolatos elégedettségét e-mailes kérdőívekkel mérjük fel az Elégedett ügyfelek program keretén belül, mely programnak mi is tagja vagyunk. Ezeket a felmérő kérdőíveket minden vásárlás alkalmával elküldjük Önnek, mindaddig amíg a 2011/351hírközlési törvény 62. §-a és annak minden későbbi átirata értelmében, nem él azzal a jogával, hogy visszautasítja az ilyen jellegű kérdőívek kiküldését. Az Elégedett ügyfél program keretén belül kiküldött kérdőívekhez felhasznált személyes adatait jogos érdekünk alapján használjuk fel, mivel ezek alapján mérjük fel mennyire volt elégedett weboldalunk szolgáltatásával és az általunk kínált termékek minőségével.  A kérdőívek kiküldéséhez, válaszai kiértékeléséhez és piaci pozíciónk elemzéséhez adatfeldolgozó közvetítőt veszünk igénybe, amely a Heureka.sk portál üzemeltetője, akikkel jogos érdekünkből fakadóan megosztjuk az Ön e-mail címét, illetve az Ön által vásárolt termékinformációkat. A kérdőívek kiküldése okán az Ön személyes adatait harmadik félnek saját célú felhasználásra nem adjuk át. Az Elégedett ügyfél program keretében kiküldött kérdőívek kiküldését bármikor elutasíthatja, a kérdőívet tartalmazó e-mailben található hivatkozó link segítségéve. Ha Önnek bármilyen kifogása van a kérdőívekkel kapcsolatban, a továbbiakban nem küldjünk el Önnek.”

 1. A személyes adatok kezelésének célja:

 • megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendeléshez elengedhetetlen a személyes adatok megadása, amely a megrendelés sikeres teljesítésének alapja (név és cím, elérhetőség: e-mail és telefonszám), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlenek, személyes adatok megadása nélkül az üzemeltető nem köthet szerződést, illetve nem tudja teljesíteni kötelezettségét
 • Üzleti hírlevelek kiküldése és egyéb marketingtevékenységek végzése

 1. A törvény 28. §-a értelmében az üzemeltetőnek nincs automatikus és önkényes döntést hozni.

IV.

A személyes adatok megőrzési ideje

 1. Az üzemeltető a személyes adatokat a következő ideig tárolja:

 • az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a jelen szerződéses jogviszonyokból eredő igények gyakorlásához szükséges időtartamra (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
 • a személyes adatok marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 15 évig, ha a személyes adatok kezelése a hozzájárulás alapján történik.
 • a kapcsolatfelvételi űrlapokból és a chatből származó adatok megőrzési ideje 15 nap.

 1. A megőrzési időszak végén az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V.

A személyes adatait felhasználó cégek (az üzemeltető alvállalkozói)

 1. A személyes adatait felhasználó cégek a következő:

 • részvétel a termékértékesítésben/szolgáltatásban/fizetések lebonyolításában szerződés alapján, (fuvarozók)
 • e-shop üzemeltetési és egyéb e-shop üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása,
 • marketing szolgáltatások nyújtása.
 • könyvelés biztosítása
 • az árukkal és szolgáltatásokkal való elégedettség felmérése (heureka.sk)

 1. Az üzemeltető nem kíván személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

VI.

Az Ön jogai

 1. A Törvényben foglaltak alapján a következő jogokkal rendelkezik:

 • saját személyes adatok hozzáféréshez való jog, Törvény 21 § (GDPR, 15. cikk)
 • helyesbítéshez való jog, Törvény 22 § (GDPR, 16. cikk)
 • törléshez való jog, Törvény 23 § („az elfeledtetéshez való jog”, GDPR, 17. cikk)
 • adatkezelés korlátozásához való jog, Törvény 24 § (GDPR, 18. cikk)
 • adathordozhatósághoz való jog, Törvény 26 § (GDPR, 20. cikk)
 • tiltakozáshoz való jog, Törvény 27 § (GDPR, 21. cikk)
 • az előzőleg megadott engedély visszavonásához való jog, az üzemeltető I. bekezdésben található címre illetve e-mail címre elküldött kérvény alapján

 1. Önnek továbbá jogában áll panasszal élni az Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

VII.

A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatai védelme érdekében.
 2. Az üzemeltető technikai intézkedéseket tett az adattárak és a személyes adatok papír alapú tárolóinak biztonsága érdekében, különös tekintettel a jelszavakra, vírusirtó programokra, zárakra, jelszavakra.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy személyes adataihoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

VIII.

Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon leadott megrendeléssel Ön megerősíti, hogy rendben elolvasta és megértette az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha a szerződést az online űrlapon keresztül ellenőrzi. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat maradéktalanul elfogadja.

 3. Ön egyúttal önként hozzájárul a megadott személyes adatai, úgy, mint titulus, vezetéknév, keresztnév, cím, e-mail cím, telefonszám, vagy egyéb, a termékekről való tájékoztatás céljából önként megadott adatainak kezeléséhez, szolgáltatások, események és piackutatási célú felhasználás, valamint a szolgáltatások és termékek minőségének biztosítása és javítása céljából a Perties, sro marketing területén, valamint a Perties, s.r.o.-val bármilyen tulajdonosi kapcsolatban álló társaságoknak.
 4. Az üzemeltető jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A szerződési feltételek új változatát közzéteszi a honlapján, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek a jelen szerződési feltételek új változatát az üzemeltetőnek megadott e-mail címére.

Általános szerződési feltételek

I. Alapvető rendelkezések

Jelen ÁSZF foglaltak szabályozzák az adásvételi szerződés megkötése okán a szerződő felei közötti szerződéses kapcsolatot, mely létrejött egyrészről a PERTIES SK, s.r.o., Statiszikai számjel: 53939999, Adószám: (nem áfa köteles) Popradská 64/J, 040 10 Kassa (Košice) székhellyel mint Eladó (a továbbiakban csak „Eladó“) másrészről a Vevő között, aki egyben lehet Fogyasztó is (a továbbiakvan csak „Vevő“).

A vevő fogyasztó vagy vállalkozó.

Fogyasztó az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem vállalkozása vagy egyéb vállalkozási tevékenysége körében jár el.

Az eladó és a fogyasztó közötti, jelen ÁSZF által kifejezetten nem szabályozott jogviszonyokra a Szt. 40/1964. sz. Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók, valamint a kapcsolódó szabályzatok.

Vállalkozónak értendő:

·        cégjegyzékben vezetett jogi személy,

·        kereskedelmi engedély alapján vállalkozást folytató személy,

·        az a személy, aki a kereskedelmi engedélytől eltérő engedély alapján folytat üzleti tevékenységet a külön előírások szerint,

·        mezőgazdasági termelést folytató, külön előírás szerint nyilvántartásba vett személy.

Az ÁSZF alkalmazásában vállalkozónak minősül az is, aki vállalkozási tevékenysége körében az előző mondat szerint jár el. Amennyiben a Vevő a megrendelésben megadja statisztikai számjelét (IČO), úgy tudomásul veszi, hogy rá az ÁSZF -ben felvázolt vállalkozókra vonatkozó szabályok alkalmazhatóak.

Az Eladónak a vállalkozó Vevővel szemben fennálló, jelen ÁSZF-ben, illetve az eladó és a Vevő közötti szerződésben kifejezetten nem szabályozott jogviszonyaira a 513/1991. sz. törvény – Kereskedelmi törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eltérés esetén a szerződés szövege az irányadó.

A megrendeléssel a Vevő megerősíti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, amelynek a reklamációs eljárás, a megrendelt szolgáltatás feltételei és/vagy a megadott licencjogosultság elválaszthatatlan részét képezi, és azokkal egyetért, és ezek érvényesek és hatályosak a megrendelés elküldésének időpontjában. A vásárló a megrendelés visszaigazolásának mellékleteként megkapja az ÁSZF egy példányát a megadott email címre.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó üzleti ajánlatában szereplő termékek megvásárlása nem jogosít fel az Eladó vagy más cégek bejegyzett védjegyeinek, kereskedelmi nevének, céglogójának vagy szabadalmának használatára, kivéve, ha konkrét esetben másként állapodnak meg.

A Vevő az ÁSZF egy példányát a megrendelés visszaigazolásának mellékleteként megkapja az általa megadott e-mail címre. A számlát, mely tartalmazza a szerződésben szereplő alap adatokat beleértve a bevétel nyilvántartó és adótörvény előírása alapján elkészült bizonylatot, a Vevőnek kiküldött linkről töltheti le. A Vevő elfogadja ezt az eljárást. A felsorolt ​​dokumentumok letöltésére irányuló hivatkozásokat a megrendelés leadása során a Vevő által megadott e-mail címre küldi el az Eladó, illetve szükség esetén elérhetőek a felhasználói profil, Megrendeléseim almenüben.  Amennyiben szeretne papíralapú számlát kapni, kérjük jelezze ezt felén a kapcsolattartó űrlapon.

II. Adásvételi szerződés

1. Adásvételi szerződés megkötése

Amennyiben a Vevő fogyasztó is egyben, az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslatnak tekinthető az a cselekedet, ha az eladó megvételre kínált árut helyez ki weboldalára. Az adásvételi szerződés akkor tekintendő megkötöttnek, ha a Vevő -fogyasztó megrendeli ezt a terméket és az Eladó befogadja a megrendelést. A megrendelés befogadásáról az Eladó haladéktalanul visszaigazolást küld a Vevőnek az általa megadott e-mail címre, azonban az eladó ezen tevékenysége nincs hatással a létrejött adásvételi szerződés érvényességére. A visszaigazoló e-mailben a Vevő úgyszintén megtalálja az ÁSZF aktuális szövegére és az eladó reklamációs eljárási szabályzatára irányuló hivatkozásokat. Az így létrejött szerződés (beleértve a megállapodott árat is) csak a felek egyetértésével vagy jogi okokból módosítható vagy mondható fel. Az eljárás alóli kivételt lásd a VI. Megrendelések alpontpontban.

Ha a vevő Vállalkozó, az adásvételi szerződés megkötésére tett javaslat alatt a vevő Vállalkozó által elküldött árurendelés tekintendő. Maga az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó kötelező erejű hozzájárulását adja vevő Vállalkozónak, arra vonatkozóan, hogy teljesíti megrendelését.  Az Eladó nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkező hibákért. A szerződés szlovák nyelven jön létre.

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a vásárlás tárgya gépjármű, távszerződés keretén belül nem köthető meg az adásvételi szerződés. Az adásvétel megkötésének időpontjának az a pillanat tekintendő amikor a vevő aláírja az átvételi jegyzőkönyvet.  

Ha olyan ajándék jár az áruhoz, amelyet a Vevő nem tud kihasználni, a Vevő köteles előzetesen értesíteni az Eladót arról, hogy nem érdeklődik az Eladó által felkínált ajándék iránt. Az ilyen esetben a Vevőnek az árut az ajándék nélkül adjuk el.  Amennyiben ez nem történik meg, a Vevő köteles ezt az ajándékot a VII (Szerződéstől való elállás) pont szerint visszaküldeni.

A megkötött szerződést a sikeres teljesítése érdekében, az Eladó a megkötésétől számított legalább öt évig, de a vonatkozó jogszabályok szerint leghosszabb ideig archiválja és harmadik fél számára nem adja ki. Az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges informatikai lépések leírása a jelen szerződési feltételekben kerültek feltüntetésre, az eljárás lépései érthetően lettek megfogalmazva. A Vevőnek lehetősége van megrendelését ellenőrizni és ha szükséges javítani azt még az elküldés előtt. Az eladó az eddigi vásárlói szokások alapján a Vevő részére nem kötelező jelleggel a vevő által választott termék mellé kiegészítő szolgáltatást nyújt, melyet a Vevő egyszerűen eltávolíthat a megrendeléséből, a megrendelő kosárban az ajánlott szolgáltatásra kattintva a tranzakció létrejötte előtt. Jelen ÁSZF az Eladó minden weboldalán elérhető, így azok archiválása és sokszorosításának lehetősége a Vevő számára biztosított.  

A megrendelés leadásához szükséges távközlési eszközök (telefon, internet stb.) igénybevételének költségei elfogadható mértékűek, annak függvényében mely szolgáltatót veszi igénybe a Vevő.  Ha a Vevő-fogyasztó szolgáltatást is megrendel, akkor ezúton hozzájárul ahhoz, hogy a törvényes elállási határidő lejárta előtt a Vevő -fogyasztó a szolgáltatást megkapja.

2. A vásárlás tárgyának átadása

Az Eladó az adásvételi szerződéssel kötelezettséget vállal arra, hogy az árut a Vevőnek átadja, a vásárlás tárgyát képező digitális tartalmat / licencet biztosítja, és lehetővé teszi számára, hogy tulajdonjogot szerezzen rá, a Vevő pedig vállalja, hogy a terméket átveszi.

Az Eladó fenntartja a termékre vonatkozó tulajdonjogát, ezért a Vevő csak a vételár teljes kifizetése után válik a termék tulajdonosává. Ez a szabály licenc vagy szolgáltatás vásárlásakor is érvényes.

Az Eladó átadja a vevőnek a terméket, valamint a termékre vonatkozó dokumentumokat, és lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a szerződésben foglaltak szerint megszerezze a termék tulajdonjogát/engedélyét.

Az Eladó a termék Vevő részére történő átadásának kötelezettségét akkor teljesíti, ha a teljesítés helyén lehetővé teszi számára a termék feletti rendelkezést, és erről időben értesíti.

Abban az esetben, ha az Eladó futárszolgálat igénybevételével juttatja el az árut a Vevő-Vállalkozó részére, az Eladó átadja az árut az első futárszolgálatnak kiszállításra, ezzel biztosítja a Vevő számára, hogy a futárszolgálati szerződésből eredő jogát gyakorolja a futárszolgálattal szemben, az átad akkor valósul meg, amikor a Vevő átveszi a futárcég dolgozójától az árut.  

Az Eladó az adásvételi szerződés tárgyát a megbeszélt mennyiségben, minőségben és kivitelben adja át a Vevőnek. Ha nem állapodnak meg az áru csomagolásának módjában, az Eladó az árut a szokásoknak megfelelően csomagolja.

Az eladó fenntartja azon jogát, hogy az esetlegesen keletkező kár minimalizálása és a problémamentes ellátás biztosítása érdekében a 3500 euró összeget (áfával együtt) meghaladó rendelést kizárólag az vételár előre történő kifizetése után küldi el a megrendelőnek. Amint a vevő kiegyenlíti a vásárolt áru teljes vételárát, az eladó a vevő megrendelésében meghatározott követelményeinek megfelelően teljesíti a szállítást.

A vállalkozó Vevő ezennel beleegyezik abba, hogy a megvásárolt árut akkor is elfogadja, ha nem tartalmaz magyar nyelvű használati útmutatót.

Speciális előrendelési szabályok

Amennyiben a Vevő előrendelést ad le, a vételárak csupán informatív jellegűek. A megrendelés végösszege változhat. Az Eladó az árváltozásról a Vevőt tájékoztatja. A termékek végső vételárát az Eladó a termékek készletbevétele után határozza meg. Az előre kifizetett becsült ár és a vételár közötti különbséget vagy az Eladó küldi vissza a Vevő részére, vagy a Vevő fizeti ki az Eladó részére, közvetlenül az áru kiszállítása előtt, kivéve, ha a Vevő az előrendelés törlése mellett dönt. Az Eladó fenntartja a jogot az előrendelhető áruk szállítási dátumának megváltoztatására. A szállítási határidő (azaz 14 nap) jelentős változása esetén a Vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. Amennyiben a Vevő előrendelésének idejében fennálló körülmények olyan nagy mértékben megváltoznak, hogy az Eladó ésszerű keretek közt nem tudja teljesíteni az előrendelésben foglaltakat, az Eladónak jogában áll az előrendelést törölni, amiről köteles a Vevőt értesíteni.

III. Speciális előrendelési szabályok

A vevő személyes adatai védelmének tárgyában az eladó a jelen szakaszban leírt adatvédelmi szabályokat alkalmazza.

IV. Árak

Minden feltüntetett ár kötelező érvényű. A webáruház honlapján az aktuális termékárak vannak feltüntetve. A termékek melletti vételárak tartalmazzák az ÁFÁ-t és minden a termékkel kapcsolatos adót, melyet a Vevő a megrendelésével köteles megfizetni, de nem tartalmazzák a szállítás költségét. A szállítás díja a Bevásárlókosárba való belépés és a szállítási mód kiválasztása után kerül felszámításra.
A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vevő az Eladó belső információs rendszerének hibája miatt tévesen közzétett áron rendeli meg az árut, az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, még akkor is, ha a Vevő e-mailt kapott a sikeres rendelésről. Ilyen esetben az Eladó erről tájékoztatja a Vevőt. A következő példák fordulhatnak elő:

– a termékár első ránézésre hibás (pl. nem veszi figyelembe a beszerzési árat);

– a termékárnál eggyel több illetve kevesebb számjegy található;

A készletárak a készletek darabszámának feltüntetésekor a készlet erejéig, vagy meghatározott ideig érvényesek.

Eredeti ár, az az ár, amelyért az eladó a szóban forgó árut/szolgáltatást/licencet megvételre ajánlotta fel, tekintet nélkül a hozzá kapcsolódó bónuszok, az értékesítést elősegítő marketingkampányok és egyéb kedvezmények mértékére, vagy az az ár melyet a gyártó vagy a termék forgalmazója irányárként megadott, ahol is mindig az az ár lesz mérvadó, mely jobban tükrözi a termék/szolgáltatás/licenc piaci értékét.  

Az eladó fenntartja azon jogát, hogy az adásvételi szerződést érvénytelennek nyilvánítsa, ha azt tapasztalja, hogy a szerződéskötés során személyes adatokkal való visszaélés, bankkártyával való visszaélés történt, illetve, ha közigazgatási vagy igazságügyi hatóság beavatkozása miatt szabálytalan tekintendő a szerződés. Erről a tényről az Eladó köteles értesíteni a Vevőt.

Az Eladó fenntartja továbbá a jogát arra, hogy az adásvételi szerződést érvénytelennek nyilvánítsa, ha kedvezménykupon vagy hasonló kedvezményre feljogosító utalvány annak feltételeit megsértő jogosulatlan felhasználásra kerül sor. Ezek általában olyan esetek, amikor:

 •  a kedvezménykupon nem a megjelölt akciós termékre került felhasználásra;
 •  a kedvezménykupon egy másik kedvezménnyel került felhasználásra, annak ellenére, hogy e kedvezmények együttes felhasználása nem volt rögzítve;
 • a kedvezménykupon olyan vásárlás esetén került felhasználásra, amely nem éri el a kedvezménykupon felhasználására feljogosított minimális értékhatárt;
 • az Eladó észleli, hogy a kedvezménykupon már egyszer felhasználásra került.

V. Rendelés

A Vevő az árut a megrendeléskor érvényben lévő áron kapja meg. A Vevőnek – fogyasztónak lehetősége van a megrendelés leadása előtt megismerni a teljes vételárat, amely tartalmazza az áfát és minden egyéb díjat (PHE, stb.). Ez az ár a megrendelésben és a megrendelés átvételét igazoló e-mailben kerül feltüntetésre. A Vevőnek – fogyasztónak jogában áll informálódni a megrendelés leadása előtt arról a tényről, hogy az adott vételár meddig lesz érvényben.

A következő módon lehet rendelni:

 • az Eladó internetes webáruházából.  

A Vevő tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor nem jön létre szerződés az Eladó és a Vevő között, különösképpen akkor, amikor a Vevő az Eladó belső információs rendszerének hibája miatt tévesen közzétett áron rendeli meg az árut. Ilyen esetben az Eladó erről tájékoztatja a Vevőt.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az adásvételi szerződést érvénytelenné nyilvánítsa, ha személyes adatokkal való visszaélés, bankkártyával való visszaélés történt, illetve, ha közigazgatási vagy igazságügyi hatóság beavatkozása miatt szabálytalan tekintendő a szerződés. Erről a tényről az Eladó köteles értesíteni a Vevőt.

Az Eladó fenntartja továbbá a jogát arra, hogy az adásvételi szerződést érvénytelennek nyilvánítsa, ha kedvezménykupon vagy hasonló kedvezményre feljogosító utalvány annak feltételeit megsértő jogosulatlan felhasználásra kerül sor. Ezek általában olyan esetek, amikor:

 •   a kedvezménykupon nem a megjelölt akciós termékre került felhasználásra;
 •   a kedvezménykupon egy másik kedvezménnyel került felhasználásra, annak ellenére, hogy e kedvezmények együttes felhasználása nem volt rögzítve;
 •   a kedvezménykupon olyan vásárlás esetén került felhasználásra, amely nem éri meg a kedvezménykupon felhasználására feljogosított minimális árat;

Vevő tudomásul veszi, hogy az ilyen és hasonló esetekben nem lehet érvényes adásvételi szerződést kötni, egyúttal tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult többek között jogalap nélküli gazdagodást követelni.

VI. Távszerződéstől való elállás

Az Eladó javasolja a Vevőnek, hogy azokról az adatokról vagy készülékekről, amelyeken személyes adatait feltüntette, készítsen biztonsági másolatot, majd törölje azokat erről az eszközről.

A Vevő szerződéstől való elállási joga
A 2014/102 sz. törvény 7 §-a az Eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, fogyasztóvédelemi törvény és annak minden későbbi módosítása értelmében, a Vevőnek jogában áll az áru átvételétől vagy a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől, mely joga gyakorlásához szerződéstől való elállási nyilatkozatot köteles tenni.  A Vevőt ez a jog akkor is megilleti, ha az interneten keresztül megrendelt árut személyesen vette át az Eladó értékesítési telephelyén.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu.

Az elállást és a visszaküldeni szánt termékeket az Eladó raktárának címére küldje vissza:

 

PERTIES SK, s.r.o. Turgenevova 36 , 040 01 Kassa (Košice), Szlovákia

 

Más címre visszaküldött csomagokat nem áll módunkban elfogadni.

Az árut a Vevő fogyasztónak legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül hiánytalanul, hiánytalan dokumentációval, sértetlenül, tisztán, lehetőleg az eredeti csomagolással együtt vissza kell küldenie olyan állapotban és értékben, amelyben az árut átvette. A 14 napon belüli szerződéstől való elállás esetén a Vevőnek a szerződéstől való elállási nyilatkozatát az eladó e-mail címére kell elküldenie, illetve telefonon kell tájékoztatnia az Eladót az elállástól.

Fogyasztási cikkek (pl. kozmetikumok, drogériai termékek stb.) esetében csak akkor lehet elállni a szerződéstől, ha a Vevő az árut sértetlenül, nem használt állapotban, sértetlen eredeti csomagolásban küldi vissza.

A fehérneműk visszavételére vonatkozó higiéniai jogszabály (102/2014 sz. törvény I. cikkelyének 7 §-ának (6) bekezdés e.) bekezdés) értelmében a fehérnemű nem küldhető vissza az eladó részére, ha az eredeti csomagolás felbontásra került.  Az Eladó kivételt tehet, és a használt alsóneműt is visszaveheti.

A visszaküldött áru vételárát az Eladó legkésőbb a vásárlástól való elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek.

A Vevő a szerződéstől nem állhat el, kivételt képeznek azok az esetek, amikor a szerződéstől való elállás az Eladó és a Vevő közös megegyezésén alapul:    

a) a szolgáltatás nyújtás esetén, ha a szolgáltatás nyújtás a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával valósult meg, és a fogyasztó nyilatkozott arról, hogy megfelelően tájékoztatták arról a tényről, hogy a szolgáltatás nyújtás elfogadásával elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, ha a szolgáltatás nyújtás már megtörtént,

b) olyan áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása esetén, amelyek ára a pénzpiaci ármozgásoktól függ, amelyeket az eladó nem tud befolyásolni, és amelyek az elállási időszak alatt következhetnek be,

c) a fogyasztó egyedi igényei szerint készült áruk, egyedi gyártású áruk vagy kifejezetten egyetlen fogyasztónak szánt áruk értékesítése,

d) olyan áruk értékesítése, amelyek minősége gyorsan romlik vagy romlandók,

e) gyors romlásnak vagy minőségromlásnak kitett áruk értékesítése, olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítást követően megrongálódott,

f) olyan áruk értékesítése esetén, amelyek természetüknél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul keveredhetnek más árukkal,

g) szeszes ital értékesítése esetén, amelynek áráról a szerződéskötéskor állapodtak meg, kiszállításuk legkorábban 30 nap elteltével történhet és ára a piaci ármozgásoktól függ, amelyeket az Eladó nem tud befolyásolni,

h) a Vevő által az Eladótól kifejezetten kért sürgős javítások vagy karbantartások elvégzése; ez nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre és azokra a szerződésekre, amelyek tárgya a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges alkatrészeken kívüli áruk értékesítése, ha azokat az Eladó fogyasztói látogatása során kötötték, és a fogyasztó nem rendelte meg ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat,

i) védőcsomagolásban árusított hangfelvétel, videófelvétel, hangfelvétel, könyv vagy számítógépes szoftver értékesítése, ha a fogyasztó a csomagolást kibontotta,

j) időszakos kiadványok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződés alapján történő értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését,

k) szálláshely szolgáltatás nyújtása, áruszállítás, autó bérbeadás, étkeztetési szolgáltatás nyújtása, vagy bármely rekreációval kapcsolatos szolgáltatás mely kapcsán az eladó kötelezi magát arra, hogy az előre megállapodott időben, időszakban biztosítja az általa kínált szolgáltatást a vevő számára

l) nem tárgyi adathordozón történő elektronikus tartalom szolgáltatásáról, ha ez a szolgáltatás nyújtás a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó nyilatkozott arról, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának kifejezésével elveszti a szerződéstől való elállás jogát.

m) ha az adásvételi szerződés tárgya ajándékutalvány, amelyet a fogyasztó a védőcsomagolásból (azaz a borítékból) kivet, akkor ebben az esetben titkos kód kerül közzétételre, amely ezzel érvénytelenítve és elfogyasztva.

Ha a Vevő a megadott határidőn belül dönt az elállásról, javasoljuk, hogy a mellékelt kísérőlevéllel, az adásvételi szerződéstől való esetleges elállási ok megadásával (nem feltétel), a vásárlási bizonylat számával és banki adatainak megjelöléssel együtt haladéktalanul küldje vissza az árut az Eladó címére és egyidőben jelezze az Eladónak, hogy milyen módon szeretne a vételár értékéhez jutni: banki átutalással, vagy levásárlás útján.  

A Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződéstől való elállása esetén az áru Eladónak történő visszaküldésének költségét, illetve a távolságban kötött adásvételi szerződéstől való elállás esetén az áru visszaküldésének költsége őt terheli, ha az természeténél fogva postai úton nem küldhető vissza.

Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelt áruhoz ajándék társul, abban az esetben az Eladó és a Vevő között ajándékozási szerződés is létrejön, feltéve, hogy az adásvételi szerződéstől való elállási jogának 14 napon belüli gyakorlása esetén az ajándékozási szerződés is érvényét veszti, a fogyasztó köteles a visszaküldött áruval együtt az ajándékot is visszaküldeni. Ha ezeket az ajándékokat nem küldi vissza, akkor ezeket az értékeket a fogyasztó jogalap nélküli meggazdagodásaként lehet értelmezni. Ha a jogalap nélküli meggazdagodás tárgyának kiadása nem lehetséges, az Eladó a szokásos ár összegének megfelelő pénzbeli kártérítésre jogosult. Az adományozási szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés nem jár le, a szerződések e tekintetben külön elbírálásra kerülnek.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az áruval együtt járó ajándékozás során szerzett termékek eseténél a 24 hónapon belül garancia jogával nem élhet. A Vevő a hiba teljesítéséből eredő jogait ezen ajándékok tekintetében csak az áru átvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. A vállalkozó az ajándék meghibásodásával kapcsolatosan felmerülő jogát nem érvényesítheti.

Ha az áru visszaküldésének valamennyi fenti feltétele teljesül, a Vevő jogosult a visszaküldött áruhoz kapcsolódóan kifizetett pénzösszeg visszatérítésére, amelyet legkorábban a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül történik meg. Ha a Vevő nem adja meg a bankszámlaszámát, a neki járó összeget az eredeti jóváírás bemutatásával automatikusan készpénzfelvételre vagy levásárlásra készíti elő az Eladó a fent említett határidőn belül, amelyet az adásvételi szerződéstől való elállás rendezése után indokolatlan késedelem nélkül megküld az ügyfélnek.

Vállalkozó általi szerződéstől való elállás

A Vevő vállalkozónak lehetősége van 14 napon belül elállni az adásvételi szerződéstől. Amennyiben a megkötött adásvételi szerződés értéke meghaladja az 1860 EUR (áfával) összeget, az elállás nem lehetséges. Amennyiben az Eladó megegyezik a Vevő vállalkozóval a szerződéstől való elállástól, a Vevő vállalkozó tudomásul veszi, hogy a visszaküldött termékek vételára az áru értékének csökkentésével kerül visszatérítésre.

Ha a Vevő vállalkozó, akkor a visszaküldött áru állapotától, a garancia elvesztésétől és a visszaküldött áru aktuális árától figyelembe véve a Vevőnek felajánlható az adásvételi szerződéstől való pót elállás. Az áru állapotát az Eladó becsüli fel. Abban az esetben, ha a szerződő felek nem tudnak kielégítően megegyezni az elállás feltételeiben, a kiszállított árut az eladó elszállítja a Vevőtől. Az Eladó jogában áll az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeit a Vevőre terhelni.

Ha a Vevő vállalkozónak módjában áll tizennégy napon belül elállni az adásvételi szerződéstől, de az árut nem az eredeti csomagolásban küldi vissza, beleértve az összes alkatrészét és tartozékát, a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó fenntartja a jogot, hogy a visszaküldést megterhelje egy az Eladót kompenzáló összeggel, amelyet szükségszerűen az áru viszonteladására költött el.

Jóváírás (Vevőnél, illetve vállalkozónál) esetén, felmerülhet a személyi igazolvány felmutatásának kérelme. A személyi igazolvány felmutatásával a Vevő beleegyezik a személyes adatai felrögzítésébe a személyes adatokról szóló 122/2013 sz. törvény II. bekezdése alapján.

A Vevő jogainak védelme érdekében, ha a Vevő jogi személy, és a visszatérítést közvetlenül az üzletben történő jóváírással követeli, a megfelelő összeget csak a jogi személy nevében eljárni jogosult személyeknek lehet kifizetni, én. törvényes szerv, az a személy, aki hivatalosan hitelesített meghatalmazással igazolja jogosultságát a Vevő érdekeinek képviseletére.

Elállás az adásvételi szerződéstől az áru árának hibás feltüntetése esetén

A törvényben meghatározott esetek kivételével az Eladó jogosult a szerződéstől elállni az áru árának nyilvánvaló hibája esetén. A jelen pontban leírtak alapján a Vevő és az Eladó között létrejött adásvételi szerződéstől a megkötés napjától számított 14 napon belül van lehetősége az Eladónak elállni úgy, hogy törli a Vevő megrendelését, vagy más módon tájékoztatja a Vevőt arról, hogy eláll a szerződéstől. Amennyiben a Vevő az áru vételárának legalább egy részét kiegyenlítette, ezt az összeget legkésőbb az Eladó szerződéstől való elállásának napját követő naptól számított 14 napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek.

VII.  Fizetési feltételek

Az Eladó a következő fizetési feltételekbe egyezik bele:

a.  előre való fizetés bankszámlánkra történő utalással,

b.  fizetés a bank internetes felületén (online bankkártya), miközben az érintett bank automatikusan megjegyzi a Vevő által megadott bankkártya adatait a későbbi fizetésekhez,

c.  utánvéttel készpénzben (a készpénzt a futár veszi át a Vevőtől),

d.    számlára való vásárlás (csak akkor, ha a hitelnyújtás feltételei teljesülnek),

Az áru a vételár teljes kifizetéséig, illetve addig amíg azt át nem veszi a Vevő, az Eladó tulajdonát képezi, azonban az áru sérülésének kockázata az Eladó raktárhelységéből történő kiadás után a Vevőre száll át.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak az általa kiválasztott fizetési módokat fogadja el a Vevőtől.

A Vevő számlázási adatai a megrendelés elküldését követően visszamenőleg nem módosíthatók.

Bankkártyás fizetés esetén a Vevő köteles a bankkártyáján lévő adatokat védeni és PIN kódját letakarni.

VII. Kézbesítési feltételek

1. Szállítási feltételek

Az Eladó a következő kézbesítési módokat kínálja fel:

·       személyes átvétel

·      futárszolgálattal való kézbesítés

·      szállítóval való kézbesítés

·      postai csomagként való kézbesítés lakcímre illetve postán átvehető csomaggal

Az egyes szállítási módokat az egyes szolgáltatások aktuális elérhetősége, valamint a kapacitás és az utazási lehetőségek függvényében kerülnek felkínálásra.  A termékeket a megrendelés kézhezvételétől számított 48 órán belül kiszállítjuk. A szállítási idő hossza a szállítás típusától függ, de általában nem haladhatja meg a 2 munkanapot. Előre nem látott, vagy elháríthatatlan akadály, illetve az információs rendszer meghibásodása esetén az Eladó nem vállal felelősséget az áru késedelmes kiszállításáért. Az összes kínált szállítási módot, azok aktuális feltételeit és árait megtalálja a bevásárlókosarában.

2. További feltételek

Interneten keresztül előre kifizetett megrendelés átvétele esetén az eladó vagy szerződéses partnere személyazonosító igazolvány (OP vagy útlevél) bemutatását kérheti a károk megelőzése és a pénzmosás megelőzése érdekében. Ha a vevő jogi személy, az áru kibocsájtását vagy a hitel visszaváltását csak a jogi személy törvényes szerve engedélyezi. Ezen dokumentumok bármelyikének benyújtása nélkül az eladó vagy szerződéses partnere megtagadhatja az áru kiadását. Személyes átvétel esetén az eladó a megrendelésért már kifizetett szállítási díjat és befizetést nem köteles visszaküldeni.

A Vevő köteles a küldemény állapotát a futárral együtt haladéktalanul a kézbesítéskor ellenőrizni (csomagok száma, céglogós szalag épsége, doboz sérülése) a mellékelt fuvarlevél szerint. A Vevő jogosult a küldemény átvételét megtagadni, ami nincs összhangban az adásvételi szerződéssel azzal, hogy a küldemény pl. hiányos vagy sérült. Ha a Vevő ilyen sérült küldeményt kap a futártól, akkor a kár leírását a futárszolgálat átadás-átvételi jegyzőkönyvében kell lejegyezni. A hiányos vagy sérült küldeményről haladéktalanul értesítsen minket e-mailben az info@perties.sk e-mail címen, az előzetesen elkészített kárbejelentő lapot indokolatlan késedelem nélkül el kell juttatni e-mailben vagy postai úton az Eladónak. A küldemény hiányosságára vagy külső sérülésére vonatkozó további reklamációk nem fosztják meg a Vevőt a termékkel kapcsolatos reklamáció jogától, de lehetőséget adnak az Eladónak annak bizonyítására, hogy ez nem az adásvételi szerződés megszegése.

A megrendeléseket az Eladó minimum 2, maximum 10 munkanapon belül átadja a futárszolgálat munkatársának kiszállításra.

IX. Jótállási feltételek

A termékek jótállási feltételeit a Reklamációs szabályzat és a Szlovák Köztársaság törvényei taglalja. Jótállási jegyként a bevásárlásnál kiállított számla használható.

XI. Záró rendelkezések

Az Eladó és a Vevő közötti vitás kérdések peren kívül is megoldhatók. Ilyen esetben a Vevő – fogyasztó kapcsolatba léphet egy peren kívüli vitarendezési szervvel, például a Szlovák Kereskedelmi Felügyeleti Hatósággal, vagy egy erre a célra szolgáló ODR-platformon keresztül rendezheti a vitát. Az Eladó javasolja, hogy a vita peren kívüli rendezése előtt először vegye fel a kapcsolatot az Eladóval a helyzet megoldása érdekében.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyezménye az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésekről (CISG) ezen egyezmény 6. cikke nem alkalmazandó.

A kapcsolati e-mail címünk: info@pertie.sk. Az Eladó viszont azt ajánlja, hogy a honlapon található űrlap segítségével vegye fel vele a kapcsolatot. 

Reklamációs szabályzat

I. Bevezető rendelkezések

1.1. Ez a reklamációs szabályzat vonatkozik minden elektronikus módon leadott megrendelés és azok befogadása okán létrejött adásvételi szerződés partnereire melyek a PERTIES SK, s.r.o., Statisztikai számjel: 53939999, Adószám: (nem áfa köteles) Popradská 64/J , 040 10 Kassa (Košice) mint eladó (a továbbiakban csak „Eladó“) és Vevő között, aki lehet természetes vagy olyan jogi személy aki elektronikus formanyomtatvány segítségével árut rendel (termék(ek) vagy szolgáltatás/áru) az online kereskedelem általános feltételeinek figyelembe vétele mellett (a továbbiakban: Szerződés)

1.2. Jelen reklamációs eljárás szabályozza a Vevő jogait és kötelezettségeit az adásvételi szerződésben foglaltakkal össze nem egyeztethető termékek kiszállítása kapcsán, a Vevő szerződéstől való elállása kapcsán, valamint a megvásárolt áru hibái miatt felmerülő igényérvényesítés kapcsán.

1.3. Az Eladó az adásvételi szerződés megkötése előtt tájékoztatja a Vevőt a termékek vételáráról, a szállítás módjáról, a fizetési feltételekről, a szállítás várható időpontjáról (az áru paramétereit a Vevő határozza meg a megrendelőlapon), valamint a fogyasztói jog gyakorlására vonatkozó információkról pl. a szerződéstől való elállás joga.

II. Termék visszaküldése

2.1. A Vevőnek jogában áll megtagadni az áru átvételét a futárszolgálat munkatársától, amennyiben a kiszállított áru nem felel meg a megrendelésben leírtaknak, vagy olyan termék esetén, amely az adásvételi szerződésben leírtakkal ellentétben áll, a termék csomagolása megsérült, ill. szállítólevél vagy adóügyi bizonylat hiányában. Amennyiben az Eladó olyan terméket szállít ki a Vevőnek mely állapota ellentétben áll az adásvételi szerződésben meghatározottaknak, a Vevőnek jogában áll követelni az Eladótól, hogy cserélje ki, vagy javítsa meg a hibás terméket, amennyiben ez nem kivitelezhető, úgy jogában áll kedvezményt követelni az Eladótól, vagy elállni az adásvételi szerződéstől.

2.2. A Vevőnek jogában áll az áru átvételétől, vagy a szolgáltatási szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől, mindemelett az elállásra meghatározott idő nem változik, ha az írásbeli elállási nyilatkozatot legkésőbb a kiszállítás határidő lejárta előtti utolsó napján benyújtja azt, vagy a kiszállított árut 14 naptári napon belül visszaküldi az eladó részére, attól függetlenül, hogy az árut használtak-e, vagy olyan hibákat tartalmaz-e, amelyeket nem a vevő okozott. A Szerződéstől való elállást a következő címre kell címezni: PERTIES SK, s.r.o., Turgenevova 36 , 040 01 Kassa (Košice), Szlovákia, a szerződéstől való elállás esetén, a megrendelt terméket erre a címre kell visszaküldeni. Más szállítási címre elküldött csomagokat nem áll módunkban befogadni.  A 2014/102 sz. az üzlethelységgel nem rendelkező vállalkozással kötött szerződések, valamint a távszerződés keretén belül értékesített termékek és szolgáltatások nyújtása okán felmerülő fogyasztóvédelmi törvény és azok minden későbbi átiratának 7 § 6 bekezdésében megnevezett esetekben a Vevőnek nincs joga elállni az adásvételi szerződéstől.

2.3. A jelen szabályzat 2.2. pontban foglaltak alapján az Eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az értesítés kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Vevőnek a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tőle kapott összeget, beleértve a szállítási díjat, postaköltségeket és egyéb költséget. Másrészt a Vevő köteles az árut visszaküldeni vagy átadni az eladónak legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül. A Vevő csak abban az esetben viseli az áru visszaküldésének költségét, ha az áru teljes mértékben megfelelt a minőségi követelményeknek és nem volt hibás.

III. Reklamációk

3.1. A jótállási idő azzal a nappal kezdődik meg, amikor a Vevő kézhez kapta a megrendelt árut. A szabványos jótállási idő minden árura az áru átvételétől számított 24 hónap, hacsak a gyártó nem határoz meg hosszabb jótállási időt. A hosszabb jótállási idő általában az áruhoz mellékelt jótállási jegyen van feltüntetve. Ha az árura nem adnak ki jótállási jegyet, akkor az általános jótállási idő (24 hónap), illetve a vásárlást igazoló okmányon feltüntetett időtartam, ha az hosszabb, mint 24 hónap. Ebben az esetben a garanciális és a jótállás utáni szervizhez elegendő az áru eladótól történő vásárlását igazoló igazolás és az áru fizetését igazoló okmány.

3.2. Abban az esetben, ha a jótállási idő alatt olyan meghibásodás jelenik meg a terméken, mely természeténél fogva akadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, de a hiba elhárítása megoldható, a Vevőnek jogában áll kérni a hibás termék javítását, vagy ha a hibát nem lehet javítani, a Vevőnek jogában áll csereterméket kérni, vagy a hibásan működő alkatrész cseréjét kérni az Eladótól, ha a Perties s.r.o. cégnek ez által, az áru árából vagy a hiba súlyosságából adódóan nem merülnek fel aránytalanul nagy költségei.

Olyan hiba esetén, amely nem javítható, és amely megakadályozza a termék rendeltetésszerű, hibamentes, termékként történő használatát, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben a Vevőnek joga van a terméket kicserélni, illetve elállási joggal rendelkezik az adásvételi szerződéstől. A Vevőt azonos jogok illetik meg akkor is, ha a hibák orvosolhatók, de az áru a hiba megismétlődése vagy a vásárolt árun található nagyszámú hiba miatt nem használható megfelelően.

3.3. A Vevő minden fent megnevezett esetben élhet reklamációs jogával, melyet köteles elküldeni az Eladó részére. Az Eladó köteles a panasz kezelésének módját haladéktalanul, nehéz esetben a panasz benyújtásától számított 5 munkanapon belül meghatározni, kivételes esetekben, ha a termék, szolgáltatás állapotának komplex műszaki felmérése szükséges, legkésőbb 30 napon belül, mely a panasz benyújtásának napjától értendő.

3.4. A jótállás nem terjed ki különösen az áru azon hibáira, amelyek a Vevő hibájából következtek be, és ha hiba vagy sérülés a következő módon következett be:

 • kimutathatóan a használati utasítással ellentétes használat során, vagy a felhasználó egyéb nem rendeltetésszerű használata során
 • ha a hiba normál elhasználódásból ered
 • meghatározott használati időtartamú fogyasztási cikkek esetében a külön jogszabályi előírásoknak megfelelően, ha a panasz e határidő lejárta után történik.
 • természeti katasztrófák

3.5. A reklamációk az alábbi tények bizonyítása esetén rendezhetők:

 1. a hiba jótállási időn belül keletkezett; ennek bizonyítása érdekében a Vevő bemutatja a vásárlásról szóló bizonylatot
 2. hogy a Vevő az Eladótól a Perties SK s.r.o. cégtől vásárolta meg a terméket, és milyen vételáron, ennek bizonyítására a Vevő bemutatja az Eladónak a megvásárolt termék/termékek számláját a feltüntetett vásárlási dátummal

Ezen Reklamációs szabályzat 2020.10.01-én lépett érvénybe.

Scroll to top